Conference Platform Account:registration email
Code:set by yourself

Program by subject
快速搜尋
請輸入您的投稿編號  

主題 (subject)SLSL2SOEMSPSCOPBPISMQIPFAGPPAIAMPTEESNMOAS
口頭 (oral) 21 14 26 27 29 23 23 18 17 26 27 10 10 12 4 9 5 63
壁報 (poster) 104 157 75 42 96 61 34 18 42 97 31 18 18 13 39


O1 論文發表  
2022/01/24, Monday ,  16:30-18:00  | 地點(location):教學研究大樓Lecture & Research Building 2F S201
主持人(Chair):Chun-Liang Lin (林俊良)
▲top
發表編號Topic論文題目發表人 
O1-SL-001 16:30-16:45 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Nano-chemical mapping of cobalt nanoparticles on the graphene-related membranes
Juan-Jesus Velasco Vélez1,2, Yi-Ying Chin3, Oliver James Burton4, Ruizhi Wang4, Stephan Hofmann4, Wei-Hao Hsu5, Takuji Ohigashi6, Meng-Hsua Tsai7, Way-Faung Pong7, Cheng-Hao Chuang7*
Cheng-Hao Chuang
Tamkang University
O1-SL-002 16:45-17:00 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Investigating States of Gas in Water Encapsulated between Graphene Layers
Ing-Shouh Hwang1*, Wei-Hao Hsu1
Ing-Shouh Hwang
Academia Sinica
O1-SL-003 17:00-17:15 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Atomic Origins of Tunable Quantum-Confined Electronic Structures at Conducting Edge of Two-Dimensional Ruddlesden−Popper Halide Perovskites Quantum Wells
Min-Chuan Shih1, Hung Chang Hsu1*, Cheng-Chieh Lin2,3, Shao-Ku Huang3, Tzu-Pei Chen1, Yung-Han Tsai3, Chia-Chun Chen4, Ya-Ping Chiu1,5, Chun-Wei Chen3,5,6
Hung Chang Hsu
National Taiwan University
O1-SL-004 17:15-17:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Translational mode excitation of a nano-skyrmion lattice by radio-frequency scanning tunneling microscopy
Hung-Hsiang Yang1*, Marie Hervé2, Louise Desplat3, Volodymyr P. Kravchuk1, Timofey Balashov4, Philipp Markus1, Patrick Buhl5, Paul Antoine Hervieux3, Markus Garst1, Bertrand Dupé6,7
Hung-Hsiang Yang
Karlsruhe Institute of Technology
O1-SL-005 17:30-17:45 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Scanning Tunneling Microscope Study on the Intrinsic Antiferromagnetic Topological Insulator EuSn2As2
Syu-You Guan2*, Yue Shi1, Wen-Yu Chen2, Jiun-Haw Chu1, Tien-Ming Chuang2
Syu-You Guan
Academia of Sinica
O1-SL-006 17:45-18:00 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Unique dewetting growth of Si on Ag(111)
Naoya Kawakami1*, Ryuichi Arafune2, Emi Minamitani3, Noriaki Takagi4, Chun-Liang Lin1
Naoya Kawakami
National Yang Ming Chiao Tung university

PP 壁報發表  
2022/01/24, Monday ,  18:30-20:30  | 地點(location):Online
▲top
2022/01/25, Tuesday ,  15:00-17:00  | 地點(location):Online
發表編號Topic論文題目發表人 
PP-SL-001 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Methanol decomposition catalyzed by surface defects on PdTe₂
Lai-Hsiang Kuo1*, Jing-Wen Hsueh1, Wan-Hsin Chen2, Chia-Nung Kuo3, Yu-Ling Lai4, Li-Chung Yu4, Hung-Wei Shiu4, Yao-Jane Hsu4, Chin-Shan Lue3, Chun-Liang Lin2, Meng-Fan Luo1
Lai-Hsiang Kuo
National Central University
PP-SL-002 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Manipulating electron waves in graphene using carbon nanotube gating
Alina Mreńca-Kolasińska1,2, Shiang-Bin Chiu1*, Ka-Long Lei1, Ching-Hung Chiu1, Wun-Hao Kang1, Szu-Chao Chen1, Ming-Hao Liu1
Shiang-Bin Chiu
National Cheng Kung University
PP-SL-003 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Surface defects engineering and reactivity towards methanol decomposition of layered PtTe₂
Jing-Wen Hsueh1*, Lai-Hsiang Kuo1, Wan-Hsin Chen2, Chia-Nung Kuo3, Yu-Ling Lai4, Li-Chung Yu4, Hung-Wei Shiu4, Yao-Jane Hsu4, Chin-Shan Lue3, Chun-Liang Lin2, Meng-Fan Luo1
Jing-Wen Hsueh
National Central University
PP-SL-004 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth and electronic properties of Rh and Au nanoclusters supported on copper oxides grown on Cu(110)
Yi-Lin Li1*, Guan-Chen Liu1, Yu-Ling Lai2, Li-Chung Yu2, Hung-Wei Shiu2, Yao-Jane Hsu2, Meng-Fan Luo1
Yi-Lin Li
National Central University
PP-SL-005 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Decomposition of methanol on Rh and Au-Rh bimetallic nanoclusters supported by Al₂O₃/NiAl(100)
Guan-Jr Liao1*, Zhen-He Liao1, Po-Wei Hsu1, Chia-Hsin Wang2, Yaw-Wen Yang2, Meng-Fan Luo1
Guan-Jr Liao
National Central University
PP-SL-006 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Electron Energy-Loss Near-Edge Structures For CoSi₂/Si Thin Film: Ab Initio And Experimental Study
Jia-An Lin1*, Chia-Yi Wu1, Yi-Chia Chou1
Jia-An Lin
National Yang Ming Chiao Tung Univeristy
PP-SL-007 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Threefold Symmetrical Growth of MoS₂ Homoepitaxial Patterns with Enhanced Valley Polarization
Hsiang-Chi Hu1*, Tilo H. Yang1, Yu-Fan Chiang1, Ting-Hua Lu1, Yann-Wen Lan1
Hsiang-Chi Hu
National Taiwan Normal University
PP-SL-008 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Effect of indium-doping on the structural and dielectric properties of gallium ferrite nanoparticles
Yi-Hua Shih1*, Jin-Te Wang1, Chun-Chien Tseng1, Yu-Wei Lue1, Yu-Ru Wang1, Yi-Ru Yang1, Tai-Chun Han1
Yi-Hua Shih
National University of Kaohsiung
PP-SL-009 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Fabrication of Single-Atomic-Layer Stanene on Ferromagnetic Co Nanoislands
Yi-Hao Zhuang1*, Chia-Ju Chen1, Guan-Yu Chen1, Yen-Hui Lin1, Nitin Kumar1, Pin-Jui Hsu1
Yi-Hao Zhuang
National Tsing Hua University
PP-SL-010 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Semimetallic Sn thin film grown on Nb-doped SrTiO₃
Jiun-Yu Chen1*, N. Kawakami1, Wan-Hsin Chen1, Jhe-Jhih Lin1, Bo-Sheng Kang1, Chang-Tsan Lee1, Chun-Liang Lin1
Jiun-Yu Chen
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-011 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Potassium-hydroxide-assisted growth of high-quality monolayer WS2
Wen-Yi Liu1*, Li-Syuan Lu1, Yen-Ru Lo1, Tzu-Han Sun1, Wen-Hao Chang1,2
Wen-Yi Liu
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-012 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Thickness identification of two-dimensional materials from optical microscopy images
Hsiao-Ching Yu1*, Yi-Ying Lu1
Hsiao-Ching Yu
國立中山大學
PP-SL-013 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics STM characterization of defects in MoS2 FET
Fu-Xiang Chen1*, Pen-Yuan Shih1, Yong-Cheng Yang1, Naoya Kawakami1, Hao-Wei Tu1, Wen-Bin Jian1, Chenming Hu2, Chun-Liang Lin1
Fu-Xiang Chen
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-014 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics edge state of Non-Hermitian SSH model
Iao Fai Io1*, Cheng Yuan Huang1, Hsien Chung Kao1
Iao Fai Io
National Taiwan Normal University
PP-SL-015 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Systematic Studies of Surface Friction on Graphene via Lateral Force Measurements
HONG WEI LAI1*, GUO BO HONG1, WEI SHIUAN TSENG1
HONG WEI LAI
陽明交通大學
PP-SL-016 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Europium Doped Zinc Oxide Thin Films Grown by Pulsed-Laser Deposition
Wei Lon Wei1*, Yu-Tso Liao1, Hung-Lin Lin1, Fang-Yuh Lo1, Ming-Yau Chern2
Wei Lon Wei
National Taiwan Normal University
PP-SL-017 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics 2D Indium Nitride Nanosheets Synthesized via the Ammonolysis of Liquid Metal Printed Oxide
Chia-Chi Kuo1*, Chang-Hsun Huang1, Yi-Chia Chou1
Chia-Chi Kuo
National Yang Ming Chaio Tung University
PP-SL-018 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics 以第一原理研究單層 GaSe 對一氧化碳氧化相關應用
Yi-Ting Chen1*, Huei-Ru Fuh1
Yi-Ting Chen
元智大學
PP-SL-019 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Direct APCVD Growth of Green Graphene on SiO2 via Copper Foil Wrapping Method
Hsin-Hsin Chang1*, Ping-Yu Chiang1, Chi Chen2, Wu-Yih Uen1, Dung-Sheng Tsai1
Hsin-Hsin Chang
Chung Yuan Christian University
PP-SL-020 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics 2D MoSi2N4 Material Decorated with single-atom: A first-principle investigation
Yin-Song Liao1,2*, Ran-Yu Chang3, Zi-Cheng Wu4, Jyh-Ping Chou5
Yin-Song Liao
National Tsing Hua University
Chung Yuan Christian University
PP-SL-021 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Reduction of magnetic defects and coercivity for Co/Si by introducing rubrene at the interface
Yen-Wei Jhou1, Jian-Chen Tsai1*, Jyh-Shen Tsay1, Cheng-Hsun-Tony Chang2, Siang-Yu Sie1, Chun-Kai Yang1, Chen-Yuan Hsieh1, Chih-Ming Lin1
Jian-Chen Tsai
National Taiwan Normal University
PP-SL-022 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Improvement from discrete to uniform wetting of organic perovskite on ferromagnetic metals through a heterointerface
Zih-En Lin1*, Shi-Yu Liu1, Bing-Tsun Wu1, Ting-Hao Chen1, Hsuan-Ching Hung1, Chun-Han Yin1, Chak-Ming Liu1, Po-Chun Chang1, Yu-Chiang Chao1, Wen-Chin Lin1
Zih-En Lin
National Taiwan Normal University
PP-SL-024 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth behavior of Bi deposited on Nb-doped SrTiO3
Jhe-Jhih Lin1*, Naoya Kawakami1, Wan-Hsin Chen1, Chun-Liang Lin1
Jhe-Jhih Lin
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-025 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Strain accumulation for Fe/Ir(111) and the related strain driven phase transition
Chen-Yuan Hsieh1, Pei-Yuan Tsai1*, Geng-You Lin1, Pei-Cheng Jiang1, Wei-Hsiang Chen1, Jyh-Shen Tsay1
Pei-Yuan Tsai
National Taiwan Normal University
PP-SL-026 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Research on preparation SERS substrates of Silver nano-island by sputtering deposition
Hung-Chun Lin1*, Jin-Cherng Hsu1,2, Chi-Shun Tu1, Ting-Yu Liu3, Guan-Yi Hung4, Yueh-Sheng Chiang2
Hung-Chun Lin
Fu Jen Catholic University
PP-SL-027 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Lateral epitaxy of BiFeO3 thin films
Chia-Chun Wei1*, Sheng-Zhu Ho1, Ping-Chun Wu1, Jan-Chi Yang1
Chia-Chun Wei
國立成功大學
PP-SL-028 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics A Scanning Tunneling Microscopic Study of Analyzing Morphology and Defects of Rhenium Diselenide Surface and Molybdenum Diselenide Surface
Tzu-Hsuan Yang1*, Bu-Wei Huang1, Wen-Han Chang1, Hung-Ru Chen1, Tsu-Yi Fu1
Tzu-Hsuan Yang
National Taiwan Normal University
PP-SL-029 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics STM study of defect of the Niobium disulfide (NbS_2) surface
Chi-Xshang Huang1*, Tsu-Yi Fu1
Chi-Xshang Huang
國立臺灣師範大學
PP-SL-030 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Compare the Electron properties of ReSe₂ Surface in Exposure oxygen and after atmosphere by Scanning Tunneling Microscopy
Yu-Tao Huang1*, Tzu-Hsuan Yang1, Chia-Yang Huang1, Bu-Wei Huang1, Wen-Han Chang1, Tsu-Yi Fu1
Yu-Tao Huang
National Taiwan Normal University
PP-SL-031 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Universal phenomenon of an elastic coiling plate
JUNG-TZU CHANG1*, JENG-YI LEE1
JUNG-TZU CHANG
National Dong Hwa University
PP-SL-032 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics A wet/dry hybrid transfer method for deterministic and large area h-BN/graphene area
hong-xiang Zhang1*, Wei-Yen Woon1
hong-xiang Zhang
National central university
PP-SL-033 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics The Adatoms on Cu2O Surface Tuning Electronic Structure for the Photocatalytic Application
Jui-Cheng Kao1*, Yu-Chieh Lo1, Peng-Jen Chen2, Jyh-Pin Chou3
Jui-Cheng Kao
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-034 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth and characterization of In2Se3/PtSe2 bilayers
Han-Yu Hsu1*, Bo-Han Chen1, Guan-Yu Chen1, Quark Yung-Sung Chen1, Jhen-Honng Yen1, Cha-Her Lin1, Chen-Yu Lien1, Yu-Chen Chang1, Li-Wei Tu1, Paritosh Vilas Wadekar1
Han-Yu Hsu
National Sun Yat-Sen University
PP-SL-035 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth and characterization of CrTe2/PtTe2 bilayers and alloys
Bo-Han Chen1*, Guan-Yu Chen1, Han-Yu Hsu1, Yung-Sung Chen1, Jhen-Honng Yen1, Cha-Her Lin1, Chen-Yu Lien1, Yu-Chen Chang1, Li-Wei Tu1, Paritosh Vilas Wadekar1
Bo-Han Chen
National Sun Yat-Sen University
PP-SL-036 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Study Benzotriazole as the Oxidation-Inhibiting Protective Layer of Iron Film
WeiLi Luo1*
WeiLi Luo
國立清華大學
PP-SL-037 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Electronic properties and structure of indium atomic wires on Au/Si(111)
Wei-Chuan Chen1*, Jui-Cheng Lin1, Lakmal Kumara1, Chien-Cheng Kuo1
Wei-Chuan Chen
National Sun Yat-sen University
PP-SL-038 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth of twisted bilayer graphene: Interactions between grains
Che-Men Chu1*, Wei-Yen Woon1
Che-Men Chu
National Central University
PP-SL-039 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics First Principle Study of Nonlinear Optical Effects on 2D Ferromagnetic VSe2
Li Wei Chang1*, Guang Yu Guo1,2
Li Wei Chang
National Taiwan University
PP-SL-040 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Reconstructing the Three-Dimensional Structure of the Double Gyroid Polymeric Materials by Electron Tomography
Yi Ching Wu1*, Ying Chen1, Jhih Heng Yang1, Huai Yu Cao1, Chien Chun Chen1
Yi Ching Wu
National Tsing Hua University
PP-SL-041 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Mechanism of Surfactant-Mediated Tungsten Disulfide Growth from Monolayers to Bilayers
Yu-Han Wang1,2*, Wei-Yen Woon1,2
Yu-Han Wang
Institute of Atomic and Molecular Science, Academia Sinica
National Central University
PP-SL-042 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Multilayers suppressed growth of hexagonal boron nitride on copper by nitrogen
Wei Yu Huang1*, Woon Wei Yen1
Wei Yu Huang
National Central University
PP-SL-043 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Visualization of Antiferroelectric Domains of PbZrO₃
Sheng-Zhu Ho1*, Xin-Hong Lin1, Pao-Wen Shao2, Ying-Hao Chu2, Yi-Chun Chen1
Sheng-Zhu Ho
National Cheng Kung University
PP-SL-044 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Revealing the mechanism of conductive capping materials induced charge compensation in X-ray photoelectron spectroscopy analysis
Chueh Cheng Yang1*, Meng-Hsuan Tsai2, Zong-Ren Yang2, Yaw-Wen Yang2, Yuan-Chieh Tseng1, Chia-Hsin Wang2
Chueh Cheng Yang
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-045 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics The electronic structure of Stanene on Cu (111) with angle-resolved photoemission spectroscopy
Shu-Hua Kuo1*, Jing-Yue Huang2, Shih-Wei Chiu1, Pei-Yu Chuang1, Horng-Tay Jeng2,3,4, Ping-Jui Hsu2, Cheng-Maw Cheng1,5,6
Shu-Hua Kuo
1National Synchrotron Radiation Research Center
PP-SL-046 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Effect of Thickness on Band Structure of Mica by Photoelectron Spectroscopy
JIE JHOU1*, Yi-Ying Lu1
JIE JHOU
National Sun Yat-sen University
PP-SL-047 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Growth mechanism of hydrogen-assisted multilayer Hexagonal Boron Nitride on Cu substrate
Qing Lin XIe1*, Wei-Yen, Woon1
Qing Lin XIe
National Central Univerity
PP-SL-048 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Should the T-phase of transition metal dichalcogenide be metallic?
Kevin Chen1*, Yueh-Chiang Yang2, Shang-Hsien Hsieh3, Po-Wen Chiu2, Yuan-Chieh Tseng4, Chia-Hao Chen3
Kevin Chen
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-049 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Probing Nontrivial Domain Structures in Strain-Modulated Ferroelectric Films by Scanning Probe Microscopy
Siang Ping Hong1*, Sheng Zhu Ho1, Yu Chen Liu1, Yu Chiang Hsieh1, Tse Ming Chen1, Jan Chi Yang1, Yi Chun Chen1
Siang Ping Hong
National Cheng Kung University
PP-SL-050 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation in Monolayer WS2 with Refractory Plasmonic Nanostructures
LiChien Chang1,2*, I-Hung Ho1,4, Jia-Wern Chen1, Wei-Ren Syong1, Jing-Wei Yang1,3, Tzu-Tu Peng1,3, Yen-Yu Wang1,2, Xing-Hao Lee1,2, Yu-Cheng Chu1,2, Hye-Young Ahn4, Yu-Jung Lu1,2
LiChien Chang
Academia Sinica
National Taiwan University
PP-SL-051 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Prediction of van Hove singularity and magnetic phase transition in monolayer ReX₂ (X = S, Se, or Te)
Ina Marie R. Verzola1*, Rovi Angelo B. Villaos1, Zhi-Quan Huang1, Chia-Hsiu Hsu1,2, Hsin Lin3, Feng-Chuan Chuang1,2,4
Ina Marie R. Verzola
National Sun Yat-sen University
PP-SL-052 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Probing the Chemical Composition and Work Function of Suspended Reduced Graphene Oxide Membranes under Controlled Humidity Conditions
Jan Sebastian Dominic Rodriguez1*, Takuji Ohigashi2, Chi-Cheng Lee1, Meng-Hsuan Tsai1, Chueh-Cheng Yang3,4, Chia-Hsin Wang3, Chi Chen5, Way-Faung Pong1, Hsiang-Chih Chiu6, Cheng-Hao Chuang1
Jan Sebastian Dominic Rodriguez
Tamkang University
PP-SL-053 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics On-Chip 2D Monolayer Cr-Doped WSe₂ Microcells for Overall Water Splitting in Neutral Media
Chun-Hao Chiang1*, Yueh-Chiang Yang2, Yung-Chang Lin3, Kazu Suenaga3, Po-Wen Chiu2, Chun-Wei Chen1
Chun-Hao Chiang
National Taiwan University
PP-SL-054 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Inhibitor-free area-selective atomic layer deposition of dielectrics via atomic layer nucleation engineering
Chun Yi Chou1*, Yu-Tung Yin1, Miin-Jang Chen1
Chun Yi Chou
National Taiwan University
PP-SL-055 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics High entropy piezo-catalytic oxides for dye degradation
Ti Hsin1*, Pao-Wen Chao1, Ying Hao Chu1,2,3
Ti Hsin
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-056 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Confined Conducting Filaments in Resistive Random Access Memory by Al2O3 Nanodome Shaped Arrays (NDSAs) via Glancing Angle Deposition Technology
Ying-Chun Shen1*, Yu-Lun Chueh1
Ying-Chun Shen
National Tsing Hua University
PP-SL-057 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Rational Design on Wrinkle-Less Transfer of Transition Metal Dichalcogenide Monolayer by Adjustable Wettability-Assisted Transfer (AWAT) Method
Ying-Chun Shen1*, Yu-Ting Wu2, Po-Wen Chiu2, Yu-Lun Chueh1
Ying-Chun Shen
National Tsing Hua University
PP-SL-058 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics AFM-tip rubbed Gr/MoS2 heterostructure microscopic modification of chemical and physical properties
Chak Ming Liu1*, E.D Chu1, Y.W Lan1, H.C Chiu1, W.C Lin1
Chak Ming Liu
國立台灣師範大學
PP-SL-059 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Chloride- assisted of 2D- Copper telluride by chemical deposition and the investigation of thermal properties
Min-Hsuan Tsai1*, Yu-Ze Chen1, Sheng-Chieh Hsu1
Min-Hsuan Tsai
國立成功大學
PP-SL-060 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Controlled growth of Tellurene via Chloride-assisted CVD and the investigation of basic thermal properties.
Guan Chih Chen1*, Yi Hsun Chan1, Sheng Hsin Huang2, Yu Ze Chen1
Guan Chih Chen
National Cheng Kung University
PP-SL-061 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Ultrafast Dynamics in between Alq3 Molecules and Bulk Silicon
Yu Chan Tai1*, Wen Yen Tzeng1, Jhen Dong Lin1, Ming Yang Huang1, Shun Jen Cheng1, Chun Liang Lin1, Chih Wei Luo1
Yu Chan Tai
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-062 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Orbital- and spin-dependent excitonic effects in optical properties of graphene-based systems
Vo Khuong Dien1*, Nguyen Thi Han1, Ming-Fa Lin1
Vo Khuong Dien
National Cheng Kung University
PP-SL-063 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Electronic Structure of Monolayer Molybdenum Diselenide Epitaxially Grown on Au(111)
Guan-Hao Chen1,2*, Li-Syuan Lu2, Pei-Yu Chuang3, Yu-Shiuan Su1,4, Juhn-Jong Lin1,5, Cheng-Maw Cheng3, Chun-Liang Lin1, Wen-Hao Chang1,2,5
Guan-Hao Chen
National Yang Ming Chiao Tung University
Academia Sinica
PP-SL-064 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Quantum Transport in 2D Superconducting NbSe2
Jun-Sheng Wu1,2*, Kuan-Lin Chen1,2, Yu-Chiang Hsieh1,2, Kuo-En Chang1,2, Chiu-Hau Huang1,2, Ching-Hua Kao1,2, Tse-Ming Chen1,2
Jun-Sheng Wu
National Cheng Kung University
PP-SL-065 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics 以石墨烯為基底之Bi₂Te₃成長與檢測
Tang Chiao Yeh1*, Dah An Luh1
Tang Chiao Yeh
國立中央大學
PP-SL-066 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Scanning electron thermal absorption microscopy for light elements detection and quantitative chemical analysis
Ching-Che Lin1, Shih-Ming Wang1,2, Bor-Yi Chen1, Cheng-Hung Chi1*, I-Ling Chang2, Chih-Wei Chang1,3
Cheng-Hung Chi
National Taiwan University
PP-SL-067 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Mechanism of graphene synthesis by microwave and RF plasma-enhanced chemical vapor deposition system with acetylene
Hang Hsu1*, Syuan-Wei Lin1, Wei-Yen Woon1
Hang Hsu
National Central University
PP-SL-068 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Plasmonic Metasurface Broadband Absorbers
Tzu-Yu Peng1,2*, Meng-Ju Yu1, Chih-Li Chang1,4, Hao-Yu Lan1, Zong-Yi Chiao1,3, Yu-Chia Chen1, Ho Wai Howard Lee5, Yia-Chung Chang1, Shu-Wei Chang1, Takuo Tanaka6,7,8, Vincent Tung9, Ho-Hsiu Chou4, Yu-Jung Lu1,3
Tzu-Yu Peng
Academia Sinica
National Taiwan University
PP-SL-069 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Method for identification of magnetic and mechanical features with nanoscale resolution
Yi-De Liou1*, Yi-Hsin Weng1, Jan-Chi Yang1,2, Yi-Chun Chen1,2
Yi-De Liou
National Cheng Kung University
PP-SL-070 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Patterned Photoluminescence in Gr/MoS2 heterostructure using a contact mode atomic force microscope
Chak Ming Liu1*, W.H Chang1, W.C Lin1
Chak Ming Liu
國立師範大學
PP-SL-071 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Multifunctional Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS) Compatible 2D Layered Film-Based Gas Sensing Circuits by Floating-Gate Coupling Effect for Sub-ppm Detection Limit
Che-Hao Hsu1*, Ling Lee(1, Yu-Lun Chueh1
Che-Hao Hsu
National Tsing Hua University
PP-SL-072 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Novel interference state by tuning gate in magic-angle twisted bilayer graphene
Lian Wen1,2*, Kuo-En Chang1,2, Chiu-Hau Huang1,2, Ching-Hua Kao1,2, Yu-Chiang Hsieh1,2, Shin-Ji Fung1,2, Jun-Sheng Wu1,2, Shih-Hsiang Chao1,2, Tse-Ming Chen1,2
Lian Wen
National Cheng Kung University
PP-SL-073 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics The Role of Alkali Metal in the Growth of Tungsten Disulfide through Chemical Vapor Deposition
GUAN-ZHEN WU1*, Yu-Han Wang1, Wei-Yen Woon1
GUAN-ZHEN WU
National central university
PP-SL-074 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Wafer-scaled SnSe₂ fabricated by plasma assisted selenization and the ppb-level NOx sensing at room temperature
Tzu Wen Kuo1*, Hong min Wu2, Kai Chen1, Wang-Kuang Ye1, Ling Lee1, Yu-Lun Chueh1
Tzu Wen Kuo
National Tsing Hua University
PP-SL-075 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Descriptor Development for Hydrogen Storage Materials Design: A DFT Case Study
Ying-Cheng Chen1*, Amita Sihag1,2, Matthew Stephen Dyer2, Hsin-Yi Tiffany Chen1
Ying-Cheng Chen
National Tsing Hua University
PP-SL-076 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics High-performance and Long-Cycle Life of Triboelectric Nanogenerator Using PVC/MoS₂ Composite Membranes for Wind Energy Scavenging Application
Chia-Chen Chung1,2,3*, Kun Zhao4, Yu-Lun Chueh1,2,3
Chia-Chen Chung
National Tsing Hua University
National Sun Yat-Sen University
PP-SL-077 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics van der Waals epitaxy growth of monolayer copper telluride
Song-Fu Yao1,3*, Chia-Chun Chen1, Mario Hofmann2, Ya-Ping Hsieh3
Song-Fu Yao
National Taiwan Normal University
Academia Sinica
PP-SL-078 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Controlling the Magnetic properties of CoPd/Mg Thin Films by Hydrogen
Dhanarajagopal Alltrin1*, Wen Chin Lin1
Dhanarajagopal Alltrin
National Taiwan Normal University
PP-SL-079 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Density Functional Theory Investigation of Hydrogen Activation on Ru/MgO Catalysts
Kai Shiang Yang1*, Kai Yu Tseng1, Hsin Yi Tiffany Chen1
Kai Shiang Yang
National Tsing Hua University
PP-SL-080 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Can Strong Metal-Support Interaction Boost Hydrogen Spillover? A DFT Case Study
Kai Shiang Yang1*, Kai Yu Tseng1
Kai Shiang Yang
National Tsing Hua University
PP-SL-081 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Non-destructive covalent functionalization of the graphene with chromium tricarbonyl
I-Fan Hu1,2,3*, Ya-Ping Hsieh2, Randolph E. Elmquist3, Chi-Te Liang1
I-Fan Hu
National Taiwan University
Academia Sinica
National Institute of Standards and Technology
PP-SL-082 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Substrate-dependent photocatalytic properties of electrochemical deposited Cu2O heterojunction
Riza Ariyani Nur Khasanah1*
Riza Ariyani Nur Khasanah
Tunghai University
PP-SL-083 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Self-assembled Superparamagnetic Clusters of Vanadium Selenide
Yu-Ting Chow1, Pei-Cheng Jiang1, Cheng-Hsun-Tony Chang1*
Cheng-Hsun-Tony Chang
Minghsin University of Science and Technology
PP-SL-084 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Holy “Moly” - Structural Engineering of MoS₂ for Efficient Solar Energy Capture
Wan-Ting Chen1*, Hung-Wei Shiu1, Su Ling Cheng1, Yu-Ling Lai1, Yao-Jane Hsu1
Wan-Ting Chen
National Synchrotron Radiation Research Center
PP-SL-085 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Magnetic Atom Assembly on Proximity-Induced Superconducting Honeycomb-Structured Ni Nanoislands
Tzu-Hsuan Lin1*, Yen-Hui Lin1, Nitin Kumar1, Chia-Ju Chen1, Guan-Yu Chen1, Pin-Jui Hsu1
Tzu-Hsuan Lin
National Tsing Hua University
PP-SL-086 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics The effect of thickness and phases of copper oxide films on methanol decomposition
Guan-Chen Liu1*, Yi-Lin Li1, Yu-Ling Lai2, Li-Chung Yu2, Hung-Wei Shiu2, Yao-Jane Hsu2, Meng-Fan Luo1
Guan-Chen Liu
National Central University
PP-SL-087 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Layer-dependent properties of SnSe2 two-dimensional materials
Bo-Yu Chen1, Po-Han Lee1*
Po-Han Lee
National Taiwan Normal University
PP-SL-088 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Spectroscopic study on the surface functional groups of the hydrogenated detonation nanodiamond
Bo-Nian Chen1*, Rajakar Selvam1, Chia-Liang Cheng1
Bo-Nian Chen
National Dong Hwa University
PP-SL-089 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Photoluminescence of Few-Layer Indium Selenide Encapsulated with Hexagonal Boron Nitride
Naomi Paylaga1,2*, Kenji Watanabe3, Takahashi Taniguchi3, Raman Sankar4,5, Shao-Yu Chen4, Wei-Hua Wang1
Naomi Paylaga
Academia Sinica
National Central University
PP-SL-090 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Dielectric constant measurement based on dark-mode scanning capacitance microscopy
Wei-Chih Hsiao1*, Hsing-Tzu Tsai1, Mao-Nan Chang1,2
Wei-Chih Hsiao
National Chung Hsing University
PP-SL-091 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics An Electronic and Structural Study of Growth Iridium Oxide on Ir(100)
Lu-Hsin Lee1*, Chia-Hsin Wang2, Yaw-Wen Yang2, Meng-Fan Luo1
Lu-Hsin Lee
National Center University
PP-SL-093 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Magnetoresistance Properties in Transfer-Free Graphene Grown on SiO2 by APCVD
Chi-Ling Wu1*, Bo-Wei Chen1, Chia-Shain Chuang1, Chi Chen2, Dung-Sheng Tsai1
Chi-Ling Wu
Chung Yuan Christian University
PP-SL-094 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Imaging the equivalent oxide thickness of an ultra-thin SiO2 layer for studying the SiO2/Si interface reliability
Yi-Shan Wu1*, Wei-Jhe Liao2, Chiao-Jung Lin1, Mao-Nan Chang1,2
Yi-Shan Wu
National Chung Hsing University
PP-SL-095 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Ab initio study on the growth mechanism of graphene on metal
Bo-Yu Chen1*, Po-Han Lee1, Yin-Kou Wang2
Bo-Yu Chen
National Taiwan Normal University
PP-SL-096 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Insitu growth of ternary metal sulphide based quantum dots to detect NO2 gas at extremely low levels with theoretical investigations
Utkarsh Kumar1*, Yu-Hsuan Yang2, Zu-Yin Deng1, Ming-Way Lee1, Wen-Min Huang1, Chiu-Hsien Wu1,2
Utkarsh Kumar
National Chung Hsing University
PP-SL-097 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Facile Synthesis of Single Crystal, Room-Temperature Ferromagnetic Monolayer Vanadium Disulfide by Chemical Vapor Deposition
Sheng-Kuei Chiu1*, Cheng-Chi Peng1, Mario Hofmann2, Ya-Ping Hsieh3, Hao-Ting Chin3, Ding-Rui Chen3
Sheng-Kuei Chiu
Feng Chia University
PP-SL-098 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Strain-Induced Electronic Gap Opening on PtSe2 Thin Films: A Promising 2D Material with Excellent Thermoelectric Performance
Te-Hsien Wang1*, Teng-Yu Su2, Angus Huang3, Horng-Tay Jeng3,4,5
Te-Hsien Wang
National Taitung University
PP-SL-099 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Multifunctional superhydrophobic surface with droplet manipulation by controlled spatial adhesion
Hsin Yi Lin1*
Hsin Yi Lin
National Sun Yat-sen University
PP-SL-100 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Enhancement of Superconductivity in Plumbene-Based Superstructure
Wan-Hsin Chen1*, Chin-Hsuan Chen2, Guan-Hao Chen1, Pratyay Amrit1, Fu-Xiang Rikudo Chen1, Pei-Jung Chen1, Chun-Kai Ku1, Chang-Tsan Lee1, Jia-Ying Li2, Wei-Chuan Chen2, Iwao Matsuda3, Chung-Yu Mou2, Chien-Te Wu1, Horng-Tay Jeng2, Shu-Jung Tang2, Chun-Liang Lin1
Wan-Hsin Chen
National Yang Ming Chiao Tung University
PP-SL-102 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Study of contact electrification by the synchrotron-based X-ray photoelectron spectroscopy
Lo Yueh Chang1,2*, Yu-Xun Chen1, Chia-Hao Chen1, Zhen Wen2, Xuhui Sun2
Lo Yueh Chang
National Synchrotron Radiation Research Center
Soochow University
PP-SL-103 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Microscopic view of Ge segregation after the growth of the thin Si film and high-κ deposition using in-situ high-resolution synchrotron radiation photoemission
Yi-Ting Cheng1*, Hsien-Wen Wan1, Tun-Wen Pi2, Jueinai Kwo3, Minghwei Hong1
Yi-Ting Cheng
National Taiwan University
PP-SL-104 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics In-situ Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy Study for Oxygen Evolution Reaction on carbon-supported Pt-Co binary alloy nanoparticles
Zong-Ren Yang1*, Chueh-Cheng Yang1, Chia-Hsin Wang1
Zong-Ren Yang
National Synchrotron Radiation Research Center
PP-SL-105 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Avoiding photooxidation of monolayer WS₂ with nonlinear optical detection method
Kuang-I Lin1*, Yao-Pang Chang2, Wei-Bang Li1, Yueh-Chiang Yang2, Hsueh-Lung Lu2, Po-Wen Chiu2
Kuang-I Lin
National Cheng Kung University
PP-SL-106 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Characterizing graphene grown with acetylene in capacitively-coupled plasma vapor deposition system
TingWei Hu1*, WeiYen Woon1
TingWei Hu
中央大學
PP-SL-107 - SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Mechanical properties of defected large area suspended graphene
Shen-Yu Huang1*, Wei Yen Woon1
Shen-Yu Huang
National Central University

O2 論文發表  
2022/01/25, Tuesday ,  09:00-10:30  | 地點(location):教學研究大樓Lecture & Research Building 2F S201
主持人(Chair):Pin-Jui Hsu (徐斌睿)
▲top
發表編號Topic論文題目發表人 
O2-SL-001 09:00-09:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Scanning tunneling microscopy observation of electronic nematicity in the correlated Dirac semimetal BaNiS₂
Christopher Butler1*, Y. Kohsaka1, M. S. Bahramy2, Y. Yamakawa3, S. Onari3, H. Kontani3, T. Hanaguri1, S. Shamoto4,5
Christopher Butler
RIKEN
O2-SL-002 09:30-10:00 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics From Single Molecules to Two-Dimensional Systems
Germar Hoffmann1*
Germar Hoffmann
NTHU
O2-SL-003 10:00-10:15 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Discovery of Dirac nodal line in non-symmorphic semimetal Nb₃SiTe₆
Ro-Ya Liu1,2,3,5*, Angus Huang4, Raman Sankar2, Shih-Chang Weng5, Meng-Kai Lin1,6, Peng Chen7, Joseph Andrew Hlevyack1, Alexei Fedorov3, Cheng-Maw Cheng5, Jonathan Denlinger3, Chia-Seng Chang2, Horng-Tay Jeng4, Tien-Ming Chuang2, Tai-Chang Chiang1
Ro-Ya Liu
University of Illinois at Urbana-Champaign
Academia Sinica
Lawrence Berkeley National Laboratory
National Synchrotron Radiation Research Center
O2-SL-004 10:15-10:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Development of laser-based photoemission spectroscopy and microscopy
Cheng-Tien Chiang1,2,3,4*, Prabesh Bista2,5, Chien-Fang Ding1
Cheng-Tien Chiang
Academia Sinica
National Taiwan University
Tamkang University

O4 論文發表  
2022/01/25, Tuesday ,  17:00-18:00  | 地點(location):教學研究大樓Lecture & Research Building 2F S201
主持人(Chair):Yu-Lun Chueh (闕郁倫)
▲top
發表編號Topic論文題目發表人 
O4-SL-001 17:00-17:15 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Threefold Symmetrical Growth of MoS2 Homoepitaxy with Enhanced Valley Polarization
Tilo H. Yang1*, Hsiang-Chi Hu1, Ting-Hua Lu1, Yann-Wen Lan1
Tilo H. Yang
National Taiwan Normal University
O4-SL-002 17:15-17:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Impacts of moiré potential on interlayer exciton transports in van der Waals heterostructures
Chien-Ju Lee1*, Yan-Qi Huang1, Fu-Hsien Chu1, Bo-Han Lin1, Li-Syuan Lu2, Wen-Hao Chang1,2
Chien-Ju Lee
National Yang Ming Chiao Tung University
O4-SL-003 17:30-17:45 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Laser-induced desorption for patterning photoluminance in C60/MoS2 heterostructure
Chuan-Che Hsu1*, Kang-Yao Ma2, Che-Ming Liu2, Chien-Chen Hsu2, Yann-Wen Lan2, Wen-Chin Lin2
Chuan-Che Hsu
National Synchrotron Radiation Research Center

O5 論文發表  
2022/01/26, Wednesday ,  09:00-10:30  | 地點(location):教學研究大樓Lecture & Research Building 2F S201
主持人(Chair):Wei-Hua Wang (王偉華)
▲top
發表編號Topic論文題目發表人 
O5-SL-001 09:00-09:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Topological material: Intrinsic ferromagnetic axion insulator
Tay-Rong Chang1,2,3*, Ni Ni4, Dan Dessau5
Tay-Rong Chang
National Cheng Kung University
National Taiwan University
O5-SL-002 09:30-10:00 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Atomically-resolved interlayer charge ordering and its interplay with superconductivity in YBa₂Cu₃O₆.₈₁
Chun-Chih Hsu1, Bo-Chao Huang2, Michael Schnedler3, Ming-Yu Lai2, Yuh-Lin Wang1,2, Rafal E. Dunin-Borkowski3, Chia-Seng Chang4, Ting-Kuo Lee5, Philipp Ebert3, Ya-Ping Chiu1,4,6*
Ya-Ping Chiu
National Taiwan University
Academia Sinica
O5-SL-003 10:00-10:15 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Charge Instability in Single-Layer TiTe2 Mediated by van-der-Waals Bonding to Substrates
Meng-Kai Lin1*, Joseph A. Hlevyack2,5, Peng Chen3, Ro-Ya Liu2, Sung-Kwan Mo4, T.-C. Chiang1,2
Meng-Kai Lin
National Central University
O5-SL-004 10:15-10:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics How Dissociated Fragments of Multiatomic Molecules Saturate All Active Surface Sites —H2O Adsorption on the Si(100) Surface as an example
Dengsung Lin1*, Chan-Yuen Chang1, Cheng-Yu Lin1
Dengsung Lin
National Tsing Hua University

O6 論文發表  
2022/01/26, Wednesday ,  13:30-14:30  | 地點(location):教學研究大樓Lecture & Research Building 2F S201
主持人(Chair):Meng-Kai Lin (林孟凱)
▲top
發表編號Topic論文題目發表人 
O6-SL-001 13:30-13:45 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Synchrotron radiation photoemission study of SiGe(001)-2×1: Clean surface, oxidation, and hydrogenation
Yi-Ting Cheng1, Hsien-Wen Wan1, Jueinai Kwo2, Minghwei Hong1, Tun-Wen Pi3*
Tun-Wen Pi
National Synchrotron Radiation Research Center
O6-SL-002 13:45-14:00 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Visualizing Quasiparticle Interference in Monolayer (√3×√3)R30°-Ag₂Sn Binary Alloy by Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy
Guan-Yu Chen1*, Yi-Hao Zhuang1, Jia-Ru Chen1, Pin-Jui Hsu1
Guan-Yu Chen
National Tsing Hua University
O6-SL-003 14:00-14:15 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Vibration Spectra of 2D FePc on Au (111) observed by STM-IETS at 77K
Pratyay Amrit1*, Naoya Kawakami1, Yen-Yu Lai1, Emi Minamitani2, Ryuichi Arafune3, Noriaki Takagi4, Chun-Liang Lin1
Pratyay Amrit
National Yang Ming Chiao Tung University
O6-SL-004 14:15-14:30 SL 表面與低維物理 Surface Science and Low-Dimensional Physics Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy Study of Room-Temperature Oxygen Adsorption on Cu(100) and Cu(111)
Bo-Hong Liu1*, Maximilian Huber1,2, Matthijs A. van Spronsen3, Miquel Salmeron3, Hendrik Bluhm1,4
Bo-Hong Liu
Lawrence Berkeley National Laboratory